Ir al contenido principal

Què és el personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya? Carnet, acreditació i distintiu professionals del personal de control d'accés

Juliàn Flores Garcia
Director de seguridad, Consultoria de seguridad Segurpricat Siseguridad Formación ​del ​Manual de ​a​utoprotección integral de ​p​ersonas #MAIP
Resultado de imagen de segurpricat
93 116 22 88 | 637 36 81 33 |  | webs :http://www.segurpricat.com.es
http://www.siseguridad.com.es
Dirección:Pau Claris 97- 4º 1ª Barcelona
     

Carnet i distintiu del personal de control d'accés de la Generalitat de Catalunya

Què és el personal de control d'accés?


S'entén per personal de control d'accés la persona o persones que exerceixen les funcions d'admissió i control d'accés del públic a l'interior de determinats establiments o espais oberts al públic d'espectacles públics o activitats recreatives, i que es troben sota la dependència contractual de la persona titular o organitzadora d'aquestes activitats. La dependència i responsabilitat del personal de control d'accés amb la persona titular o l'organitzadora de les activitats hi és durant tot el desenvolupament de l'espectacle públic o activitat recreativa, amb independència de les relacions contractuals que el personal de control d'accés pugui tenir amb aquelles persones, ja sigui perquè s'hagin contractat directament o per mitjà d'una empresa proveïdora d'aquests serveis.
La persona interessada en obtenir l'habilitació professional com a personal de control d'accés de determinats establiments d'espectacles i activitats recreatives ha de complir els requisits establerts legalment. Entre aquests requisits ha de superar una prova de
Quins requisits s'han de complir?
Les persones que vulguin exercir les funcions de personal de control d'accés han de realitzar un curs de formació dut a terme pels centres de formació habilitats i superar les proves de selecció efectuades pels citats centres.
Per obtenir l’habilitació les persones han de complir:
  • Ser major d'edat
  • Tenir la ciutadania espanyola d'algun dels països que integren la Unió Europea o estar en possessió del permís de residència i de treball.
  • No haver estat condemnat per delictes contra les persones, el patrimoni, la salut pública o justificar que els antecedents dels delictes comesos han estat cancel·lats.
  • Haver superat les proves de selecció.

(Nota: L'article 24 de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, ha estat modificat per l’article 83 de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, DOGC núm. 6035, de 30.12.2011.)

Mòduls de formació per a personal de control d'accés


Cursos de formació i proves de selecció
Per obtenir l'habilitació de personal de control d'accés les persones interessades han d’haver realitzat els cursos de formació segons el temari i amb la durada prevista a l'annex V, punts 2 i 3 (veure Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives). Aquests cursos poden ser impartits per qualsevol centre de formació interessat en ser habilitat, que així ho comuniqui a la direcció general competent en matèria d'espectacles i activitats recreatives. Per a l’habilitació, en la comunicació s'ha d'acreditar que el centre està degudament autoritzat per les autoritats competents de l'Administració de la Generalitat, i acreditar els requisits de l'annex V, punt 1.
Un cop superat el curs, els aspirants han de superar les proves de selecció realitzades pel centre i un test psicotècnic d’acord amb el que preveu l'annex V, punt 4.

Habilitació
Un cop superades les proves, les persones aspirants poden:
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració de Seguretat o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, l’habilitació com a personal de control d’accés, aportant la documentació que trobareu a Tràmits gencat:
- Sol·licitud de carnet i distintiu professional per a personal de control d'accés
- Documentació complementària
La direcció general competent en la matèria d'espectacles públics i activitats recreatives atorga la corresponent habilitació a les persones aspirants que superin les proves previstes per l'apartat anterior i acreditin el compliment dels requisits, mitjançant el lliurament d'un carnet i distintiu professionals.
En el carnet i distintiu professionals ha de constar, com a mínim: una fotografia, nom i cognoms, número de carnet, data d'expedició i data de caducitat.
El carnet i distintiu professionals tenen una vigència de quatre anys. La caducitat del carnet i distintiu professionals comporta la inhabilitació del seu titular per poder desenvolupar les funcions de personal de control d'accés, i no poden contractar-se a aquests efectes, ni prestar aquestes funcions, mentre no realitzin la renovació corresponent.

Renovació del carnet i distintiu
  1. La renovació del carnet i distintiu professionals del personal de control d'accés ha de ser sol·licitada per la persona interessada a la direcció general o als serveis territorials del Joc i d'Espectacles corresponents, amb una antelació mínima de dos mesos a la seva caducitat.
  2. La sol·licitud de renovació s'ha d'acompanyar del certificat d'antecedents penals, dues fotografies actuals i les dades personals actualitzades.
  3. En el termini màxim de dos mesos d'haver sol·licitat la renovació, la direcció general competent en matèria d'espectacles públics i activitats recreatives ha d'atorgar la renovació de l'habilitació, mitjançant un nou carnet i distintiu professionals, en els termes establerts al punt 3 de l'apartat anterior.
  DECRET 112/2010, de 31 d'agost,
pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. (DOGC núm. 5709, 7.9.2010; Correcció d'errades en el DOGC núm. 5786, 30.12.2010).
Art. 50-55, Títol II, capítol III, secció primera (dret d'admissió i limitacions d'accés).
Annex IV, apartat II.

Entradas populares de este blog

Registro Central de Sanciones Deportivas

Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos

Se inscribirán en el Registro las sanciones impuestas por las autoridades estatales o autonómicas competentes en la materia, que comunicarán la resolución sancionadora y los datos objeto de inscripción cuando la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.
El Registro Central de Sanciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte estará adscrito al Ministerio del Interior, que tendrá la condición de responsable del fichero a los efectos previstos en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal y ante el que podrán ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
El Registro Central de Sanciones contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, así como la recogida de los datos que se inscriban en el mismo, se ajustarán a lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de datos de carácte…

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España.Jura de Bandera del personal civil

El Ministerio de Defensa ha creado un registro centralizado de los españoles que presten juramento o promesa ante la bandera de España para así determinar el tiempo mínimo que debe transcurrir hasta que puedan volver a hacerlo.Así queda establecido en la orden Def/8/2017, con fecha del 9 de enero, que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que se modifica otra orden de 2004 en la que queda establecido el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la bandera. ESTA MODIFICACIÓN ENTRARÁ EN VIGOR EN EL MES DE JULIO 2017, POR LO QUE NO ES DE APLICACIÓN PARA LOS ACTOS DE JURA DE BANDERA DE BARCELONA DE MAYO DE 2017 "La importancia de dicho acto y la experiencia acumulada muestran la necesidad de disponer de un registro del personal civil que realiza dicho juramento o promesa y determinar el tiempo mínimo que ha de transcurrir desde que el citado personal efectúa el juramento o promesa hasta que pueda vo…

Los Mossos d'Esquadra han detenido al líder de una banda dedicada a robar tarjetas bancarias en el metropolitano Transports Metropolitans de Barcelona #TMB

Los Mossos d'Esquadra han detenido al líder de una banda dedicada a robar tarjetas bancarias en el metro de Barcelona para extraer luego dinero en metálico de cajeros automáticos, método por el que consiguió 7.000 euros en sólo ocho días.
La detención de esta persona, a la que se acusa de momento de cometer cinco hurtos, tuvo lugar el pasado 6 de junio. La policía ha identificado a otro miembro del grupo sobre el que existe una orden de búsqueda y detención.
La banda, que se movía por gran parte de Europa, estaba integrada por tres hombres originarios de Polonia y con antecedentes en muchos países de Europa, como Alemania, Suecia, Francia, Polonia y Dinamarca, por hechos similares.
El líder del grupo era el que conseguía el número PIN de la tarjeta bancaria, mientras que otro se encargaba de robar directamente la tarjeta del bolso de la víctima y el tercero realizaba tareas de vigilancia.
DE ESPALDA A LA VÍCTIMA El jefe de la banda aprovechaba su altura (mide 1'95 cen…